O projekcie

Innowacyjna metoda badania cyfrowych źródeł obrazu

Projekt realizowany przez firmę JBND Solutions Sp. Z o.o. zakłada wprowadzenie na rynek trzech innowacyjnych e-usług z zakresu badań nad cyfrowymi źródłami obrazu w celu pozyskania danych statystycznych: See More Interactive, Know More About Ad oraz Know More About People and Vehicle.

Wymienione e-usługi będą świadczone w sposób automatyczny a dostęp do nich będzie umożliwiała dowolna przeglądarka internetowa. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę JBND Solutions Sp. Z o.o. umożliwia użytkownikom w/w e-usług na samodzielne, w pełni niezależne przeprowadzanie badań statystycznych, które do tej pory wykonywane były przez specjalistyczne agencje marketingowo – analityczne, co stanowi innowację na skalę co najmniej europejską.

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2012, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.1 Wpierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka